Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy wydawnictwa Confiteor, działający pod adresem http://www.confiteor.com.pl/ oraz http://www.mariuszbogdanowicz.pl/, prowadzony jest przez Confiteor Mariusz Bogdanowicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszyckiej 15. Firma „CONFITEOR MARIUSZ BOGDANOWICZ” wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-000-77-99, REGON 002052952.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca –Mariusz Bogdanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Confiteor Mariusz Bogdanowicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 527-000-77-99, REGON 002052952
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.confiteor.com.pl/ oraz http://www.mariuszbogdanowicz.pl/.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli, które składa Klient za pomocą Formularza Zamówienia, poprzez które zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie przez Klienta Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Towarów i dodanie ich do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 10. Koszyk – podzespół oprogramowania Sklepu, który zawiera wybrane przez Klienta Towary przeznaczone do zakupu, umożliwiający również modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości wybranych Towarów.
 11. Towar– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Koszycka 15, 01-446 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@confiteor.com.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING 14 1050 1025 1000 0092 3141 8154
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://www.confiteor.com.pl oraz http://www.mariuszbogdanowicz.pl/ pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  2. Procesor: 1 GHz
  3. RAM: 1GB pamięci RAM
  4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
  6. Sterowanie: klawiatura, mysz
  7. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  8. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§6

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
 3. wejść na stronę Sklepu http://www.confiteor.com.pl/ lub http://www.mariuszbogdanowicz.pl/.
 4. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 5. wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie danych odbiorcy Zamówienia w tym adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać sposób dostarczenia Towaru, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w otrzymany w wiadomości e-mail link,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie, z zastrzeżeniem § 7.

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient dokonuje płatności przelewem na konto sprzedawcy w formie przedpłaty. Dostawa dokonana będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz metody płatności znajdują się w paragrafie 8.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 24 godzin od wysłania zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 8. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 9. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem adresu email: sklep@confiteor.com.pl
 10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest zostanie poinformowany przez Sklep/Sprzedającego o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 12. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 13. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
 9. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta    sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 10. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
 11. zwrot płatności nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę, w stanie niepogorszonym,
 12. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni,
 13. Konsumentdokonuje zwrotu Towar na własny koszt i ryzyko. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 14. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 15. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku dostarczania periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§10

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, uregulowane w kodeksie cywilnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia(w tym jej datę), dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za zasadne.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta to:
 2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu             wynikłego z Umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą,
 3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014     r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania             mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z    Umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą,
 4. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego         (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której       zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie możebyć również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.